Khalifa – Cover (RS) Download Video

Khalifa – Cover (RS) Download Video video mp4 download Original Lyrics: Gignan gignan ganan… Khalee. Khalee. Khalee. Khaleefa Khalee. Khalee. Khalee. Khaleefa Khalifa khalifa khaleefa bare Karam jale hain Aye, Khalifa khalifa khalifa bare Kadam chale hain Zokhim hardam hardam zokhim Humein yehi talab hai Jaise tevar waise mausam Ye rutbaa alag hai. Khalifa khalifa […]